Kayıp İsa 

İÇİNDEKİLER

 • Önsöz
 • Giriş
 • BÖLÜM: MARTİN LUTHER ÖNCESİ KATOLİK DÜNYASINDA TÜRK VE İSLÂM ALGISI
  • Gesta Dei per Francos, Guibert de Nogent ve Pisan El Yazmaları ve Leggenda di Maometto
  • La Vie de Saint Julien: Aziz Julien Menkıbesi
  • Türklerin Kökeni
  • İstanbul’un Fethi ve Sonrası Dönem
 • BÖLÜM: MARTİN LUTHER ÖZELİNDE XVI. YÜZYIL HRİSTİYAN DÜNYASINDA TÜRK VE İSLÂM ALGISI
  • Martin Luther ve İlk Dönem Hayatı
   • Manastır Hayatı
  • Günah ve Luther
   • Başkaldırışın Temelindeki Unsurlar: Araf ve Afnâme
   • Aziz Peter İçin Afnâme
  • Luther ve Papalık
  • Kıyamet Alametleri ve Türkler
   • Daniel Kitabı ve Vahiy Kitabı
  •  Şeytan’ın Askerleri Türkler
   • Luther’in İki Krallık Teorisi
   • Luther ve Yahudiler
  • Luther ve İslâm
   • Martin Luther’in Türklerin Örfü, Kültürü ve Dini Hakkındaki Esere Yazdığı Ön Söz
   • Martin Luther’in Bibliander’in Kur’an Tercümesi’ne Yazdığı Ön Söz (1543)
   • Martin Luther`in Riccoldo da Montecroce`nin Kur`an Reddiyesi isimli eserini Almancaya Tercümesi (1542)
  • Sonuc
 • Dipnotlar
 • Fihrist

 

Kayıp İsa 

 İÇİNDEKİLER

 • Önsöz
 • Giriş
 • İncil Kitaplarının Oluşumu
 • İncil Kitaplarında Sahtecilik
 • Paul: Hıristiyanlığın Tahribi ve Yeni Dinin Oluşumu
 • Hıristiyanlık ve Yahudilik İlişkisi
 • Paganizm ve Hıristiyanlık
  • Paskalya (Ester)
  • Noel (Christmas)
  • Teslis (Üçleme)
 • Uluhiyet ve Peygamberlik Tanımları; Hz. İsa'nın Peygamberliği ve İlahlığının Reddi
 • Hz. İsa'ya Uluhiyet İsnadı ve Reddiyesi
 • İncil'lerdeki Çelişkiler
 • Orjinal İncili Arama Çabaları
 • İncil Kitaplarının Oluşum Sürecinde Teolojik Tartışmalar
  • Adoptionism
  • Decetism
  • Ebionites (Ebiyonitler)
  • Gnostiicism
  • Arianism
  • İznik Konsülü, MS 325
  • İlk Dört İncil'i Kim Yazdı?
 • Yeni ahit'te Olmayan Diğer İnciller
  • Mecdelli Meryem İncili (Mary Magdalene)
  • Thomas İncili
  • Barnabas İncili
  • Adem ve Havva'nın Hayatı
  • Jubilee Kitabı
  • İdris'in Kitabı
  • Thomas'ın Çocukluk İncili
  • James'in İncili
  • Nikodemus İncili
  • Petrus'un Vahyi
 • Hıristiyanlıkta Kadının Yeri
 • İncillerde Hz. Muhammed (a.s.m.) ve İslamiyetin Hıristiyanlığa Bakışı